top of page

Madam Compress

Sako Atsuhiro | Mr. Compress

Kanji: 迫 (さこ) 圧 (あつ) 紘 (ひろ)

English Dub: Atsuhiro Sako

Boku no Hero Academia

English Dub: My Hero Academia

Collaborators
bottom of page